Kharkiv O.M. Beketov National University of Urban Economy