The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy